Danderyds kommun: Medborgardialog

Eneby torg i Enebyberg är ett område under utveckling. Den västra sidan fick ett torg med handel och nya bostäder i början av 2010-talet. 2015 startade ett liknande planarbete för den östra sidan. Men förslaget mötte högljudda protester och projektet stoppades. Fem år senare ville Danderyds politiker undersöka möjligheten att påbörja ett nytt planarbete

Hur kan vi få igång en planprocess och nödvändig utveckling av ett område då invånarna redan har protesterat mot det en gång tidigare?

Det fanns flera orsaker till att planförslaget drogs tillbaka förra gången. Bland annat tyckte invånarna att de inte hade fått vara tillräckligt delaktiga i processen.

Ett planarbete där man inte har invånarna med sig är dömt att misslyckas. För att projektet i detta andra försök skulle kunna realiseras var en sak viktigare än något annat: att involvera invånarna och det INNAN man tog fram planförslag.

Lösningen blev att göra en digital medborgardialog. Digital för att det skapar möjligheter att nå ut till många fler, att kunna följa och mäta dialogen och att det gör det enkelt för kommunen att hantera den. För att få ett brett underlag bjöd vi in invånare från hela Danderyd, men dialogen var öppen för alla som ville delta.

Dialogen innehöll fyra delar: 1) en idéworkshop med byggnadsnämndens beredningsutskott, tjänstepersoner på kommunen och exploatörer för att få fram idéer och ett ramverk för dialogen. 2) en film som presenterade området idag, detta då det p g a pandemin inte gick att genomföra en fysisk områdesvandring. 3) en webbenkät. 4) två fokusgrupper, med unga respektive närboende.


Resultatet

En webbplats för dialogen skapades på kommunens hemsida. För att skapa kännedom och driva trafik skedde annonsering i främst sociala medier men även i den lokala tidningen.

Medborgardialogen blev mycket lyckad. Hela 1 281 personer svarade på webbenkäten, många gav långa och utförliga svar på öppna frågor. Områdesfilmen fick drygt 400 visningar och fokusgrupperna höll en god ton med många konstruktiva diskussioner. Engagemanget var med andra ord mycket stort. Kommunen fick mycket uppskattning för dialogen och har nu bra förutsättningar och insikter för att kunna gå vidare med planarbetet.